منو اصلی
محلي

موسيقي محلي

تقريباً همة فرهنگهاي پيشرفته ، علاوه بر موسيقي سنتي ، موسيقي ديگري نيز دارند كه در نقاط مختلف قلمرو هر يك از فرهنگها رواج دارد . اين گونه موسيقيها در ايران ، معمولاً « موسيقي محلي » خوانده مي‌شود . موسيقي محلي تنها جنبة هنري مطلق ندارد ، بلكه معمولاً به اهداف خارج از موسيقي در زندگي روزمرة جامعه مربوط مي‌شود . در استانهاي مختلف ايران گونه‌هاي متعددي از اين نوع موسيقي وجود دارد .

موسيقي نواحي مختلف ايران از لحاظ سازهاي متداول ، فواصل ، نحوه‌هاي اجراء ، متر و ريتم و رابطة كلام و موسيقي بسيار متنوع‌اند .

دورترين فرهنگ موسيقيايي نسبت به موسيقي سنتي رديف ، موسيقي بلوچستان است . موسيقي بلوچستان بر خلاف موسيقي رديف و موسيقي ساير مناطق ايران تقريباً داراي فواصل تعديل شده است .

موسيقي بوشهر با بكار گيري مجموعه‌اي غني از ريتمها ، با وجود تأثير پذيري از موسيقي سنتي ، رگه‌هايي از موسيقي آفريقا را در خود دارد . موسيقي تركمن از جهت هتروفوني وجه ممتازي نسبت به ديگر انواع موسيقي دارد .

 

نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 342 ـ 341 * منبع :