منو اصلی
روز شمار

روز شمار

 روزشمار سال 1357

10 فروردين : كشتار مردم يزد در مراسم چهلم شهداي تبريز

29 مرداد : كشتار فجيع مردم با به آتش كشيدن سينما ركس آبادان توسط رژيم شاه

5 شهريور : آموزگار استعفا ميدهد

6 شهريور : شريف امامي به نخست وزيري منصوب ميشود

13 شهريور : اولين تظاهرات گسترده بعد از برگزاري نماز عيدفطر به امامت شهيد مفتح در تپههاي قيطريه

17 شهريور : اعلام حكومت نظامي در تهران و چند شهر ديگر و قتل عام هزاران نفر از مردم در ميدان (ژاله سابق) تهران

23 شهريور : اعلام عزاي عمومي و اعتصاب سراسري به فرمان امام

11 مهر : هجرت امام از عراق به سوي كويت

13 مهر : هجرت امام خمين از عراق به پاريس

19 مهر : اعتصاب روزنامه ها و درخواست آزادي مطبوعات و رفع سانسور

23 مهر : با قبول دولت مبني بر لغو سانسور روزنامهها منتشر شدند

13 آبان : كشتار تعدادي از دانشآموزان و مردم و همچنين تخريب، انفجار و آتش زدن تعدادي از اماكن و اموال عمومي و خصوصي توسط عوامل رژيم شاه و استعفاي شريف امامي و انتصاب ازهاري به نخست وزيري

26 دي : فرار شاه و عدهاي از اطرافيان و خانوادهاش

7 بهمن : تحصٌن روحانيون در دانشگاه تهران به عنوان اعتراض به جلوگيري از ورود امام خميني به ايران

12 بهمن : ورود امام خمين به ايران

15 بهمن : انتخاب دولت موقت انقلاب اسلامي

21 بهمن : شكسته شدن حكومت نظامي به فرمان امام خميني توسط مردم

22 بهمن : پايان حاكميت آمريكا و ديگر دولتهاي خارجي و انقراض رژيم ستمشاهي و نابودي عوامل وايادي آنها و سرآغاز دروان حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران